Referent: Oberberghauptmann Prof. Dr. Bernhard Cramer.
13. Nov 2019 - 18:00
Pflockenstraße 28
Oelsnitz/Erzgeb.
09376
Germany

Current event for "Bergbaumuseum Oelsnitz/Erzgebirge"