Station: [18] Pevnost na výběžku města


Velké válečné tažení pod vedením Drusa přivedlo jihoněmecké předalpí v roce 15 před naším letopočtem pod římskou navládu. Východní Bavorsko bylo obsazeno Římany až od roku 50 našeho letopočtu. Přitom vznikla také první pevnost na území Pasova, která se nacházela na výběžku města. V pevnosti byla umístěna pomocná jednotka. Z tohoto raného období obsazování římskými vojsky pochází také první římské nálezy, jako jsou fragmenty nádobí Terra Sigillata a nákončí opasku. Nejprve existovala pravděpodobně malá pevnost v oblasti Niedernburgu a Římského náměstí. Vojenské základny podobného druhu postavili Římané ve Weltenburgu, Straubingu a Osterhofenu-Haardorfu. Všechny souvisely se založením provinční správy v tomto období. Během následujících staletí byla tato malá vojenská základna rozšířena na pevnost kohorty a ve 2. století našeho letopočtu byla obklopena pěti obrannými příkopy. Keramické úlomky, které jsou začleněny do mapy, znázorňují dobu, ve které byly obranné příkopy zrušeny. Přesto je možné, že zde osada dále setrvala. Pevnost na výběžku města byla zřejmě nahrazena jinou pevností na hoře Domberg nebo došlo k jejímu zesílení. Ovšem nebylo vykopáno dostatek materiálu, aby bylo možné tuto domněnku doložit. Proto není existence další pevnosti na hoře Domberg potvrzena.