Station: [2] Nálezy z pravěku


Zpevňování jižního břehu Dunaje je považováno za nejstarší nález dokládající osidlování Pasova. Zde na fotografii vidíte dřevěné bukové trámy dlouhé čtyři a půl metru z doby kolem roku 1800 př.n.l. Trám ležel na břehu řeky a byl zajištěn břehovým pilířem. Je možné, že na toto místo připlouvaly vory a čluny a posádka zde pak vykládala náklad. Existuje však více nálezů, které dokazují přítomnost prehistorických sídlišť. Z tak zvané doby popelnicových polí se dochovaly části opevnění na hoře Domberg a také bronzová jehla. Z doby halštatské se dochoval hrob s urnou, železným hákem na opasek a dva bronzové náramky, které vidíte před sebou. Celkově však máme o nejranější lidské činnosti v Pasově jen kusé informace. Během několika tisíc let docházelo na území dnešního starého města neustále doslova k překopávání pozemků. Proto jsou prehistorické nálezy velmi vzácné.