Station: [6] Základy pevnosti Boiotro


V tomto sklepení bylo v polovině sedmdesátých let odkryto zdivo sahající až ke skále. To nám umožnilo nahlédnout do historie stavebnictví od starověku až do pozdního středověku. Aby bylo zabráněno náplavám písku, byly před pevností do země zatlučeny dubové kůly. Na nich pak římští stavitelé postavili suché zdivo, které zůstalo zachováno po dobu více než 1600 let. Když v červnu 2013 Pasov zasáhly ničivé povodně, došlo k podemletí zdiva. Toto poškození můžete vidět pod úrovní žlutého provazu. Zdivo sice bylo obnoveno pomocí římských lomových kamenů, ale nyní bylo již nezbytné použít maltu. Výše umístěné zdivo bylo již v době Římanů vystavěno za použití malty. Původní dochované zdivo pevnosti je část pod červeným provazem. Nad provazem lze vidět různé stavební fáze od románského stylu po pozdní středověk. Vidíte postavu před zdí pevnosti? To je římský stavební inženýr, který vyměřuje terén pomocí tzv. "Gromy". Groma byla kombinace závaží a průhledového kříže, s jejíž pomocí bylo možné vytyčit pravý úhel. S použitím výtyček bylo možné plánovat a stavět i pevnosti, cesty a města. Pevnost Boiotro byla vystavěna za vlády římského císaře Proba v letech 276-282 našeho letopočtu. Proto je zde vystaven tento velký portrét císaře.